Rahoitettavien hankkeiden valintakriteerit

Rahoitettavien hankkeiden on toteutettava Koillismaan Leader ry:n Rohkeasti Koillismaalta 2014 – 2020 -strategiaa. Niiden on täytettävä kaikille hankkeille yhteiset peruskriteerit sekä yritys- ja hanketuille erikseen määritellyt lisäkriteerit.

Peruskriteerit

 • 1. Hanke toteuttaa Koillismaan Leader ry:n Rohkeasti Koillismaalta 2014 - 2020 -strategiaa

  Rohkeasti Koillismaalta 2014 – 2020 -strategian löydät tästä. Rahoitettavan hankkeen on toteutettava vähintään yhtä sen neljästä painopisteestä: Elinvoimainen yrittäjyys, Vireät yhteisöt, Inspiroiva ympäristö tai Avartava yhteistyö.

 • 2. Hanke perustuu Koillismaan asukkaiden aloitteisiin tai tarpeisiin

  Leader-toimintatavan tärkeimpiä periaatteita ovat paikallisuus ja alhaalta ylös: Se tarkoittaa, että aloite tai tarve rahoitettavalle hankkeelle on oltava paikallinen ja alueen asukkaista tai yhteisöistä lähtöisin.

 • 3. Hanke on realistisesti suunniteltu sekä tavoitteiltaan että toimenpiteiltään

  Hankkeissa toteutettavien toimenpiteiden tulee olla realistisia sen suhteen, mitä niillä tavoitellaan, millä resursseilla ja millaisilla toimenpiteillä.

 • 4. Hankkeella on pitkäaikaisia vaikutuksia

  Hankkeen toimenpiteiden tulee olla sellaisia, että niistä on pitkäaikaista hyötyä ja että tulokset jäävät elämään hankkeen jälkeenkin. Investointien on oltava tuetussa käytössä yritysten osalta vähintään kolme ja yhteisöjen osalta vähintään viisi vuotta tuen viimeisen maksuerän saamisen jälkeen. Kehittämishankkeissa on oltava suunnitelma ja toimenpiteet sen varmistamiseksi, että saavutetut tulokset tai kehitetyt toimintatavat jatkuvat hankkeen päättymisen jälkeen.

 • 5. Hankkeen hakijalla on riittävät resurssit hankkeen toteuttamiseen

  Myönnetty rahoitus maksetaan jälkikäteen, toteutuneita kustannuksia vastaan, joten hankkeen hakijalla on oltava riittävästi varoja toteuttaa toimenpiteet. Ennakkomaksun hakeminen on mahdollista kehittämishankkeissa, mutta muu hankeaikainen rahoitus on aina varmistettava ennen tuen myöntämistä. Myös hakijaorganisaation on oltava sellainen, että sieltä löytyy sitoutuneita henkilöitä viemään toimenpiteet ja maksatukset loppuun saakka.

 • 6. Hankkeessa toteutettavat toimenpiteet eivät ole hakijan tavanomaista toimintaa

  Rahoitettavien hankkeiden tulee aina kehittää hakijan toimintaa: Parantaa sen laatua tai määrää, laajentaa toimintaa uuteen suuntaan tai tuoda siihen uusia ominaisuuksia. Jo olemassa olevan toiminnan kustannuksia ei voi kattaa hankerahoituksella.

 • 7. Hanke toteutetaan kustannustehokkaasti

  Leader-hankkeissa käytetään julkista rahoitusta, jonka myöntämisen edellytyksenä ovat kohtuulliset kustannukset. Kohtuullisuus osoitetaan hintavertailujen avulla. Mikäli hankkeessa maksetaan palkkoja, niiden tulee perustua esimerkiksi työehtosopimukseen.

Yritystukien peruskriteerit

 1. Tuki ei vääristä kilpailua vähäistä enempää
 2. Toimenpide luo uusia työpaikkoja tai auttaa säilyttämään olemassa olevia
 3. Toimenpide parantaa yrityksen liiketoimintaedellytyksiä

Kaikkien peruskriteerien on täytyttävä, jotta hanke voidaan rahoittaa

Yritystukien lisäkriteerit

 1. Toimenpide nostaa paikallisten raaka-aineiden jatkojalostusta
 2. Toimenpide monipuolistaa yrityksen tuotteita
 3. Toimenpide laajentaa yrityksen toimintaa uuteen suuntaan
 4. Toimenpide kehittää osaamista yrityksessä
 5. Yrityksen toiminta tai asiakkaat ovat pääsääntöisesti maaseutualueella
 6. Toimenpide on luonteeltaan kokeileva
 7. Toimenpiteen toteuttaa mikroyritys
 8. Toimenpiteen toteuttaa aloittava yritys

Yhden tai useamman kriteerin täyttyminen on hankkeelle eduksi

Hanketukien peruskriteerit

 1. Hanke parantaa alueen elinvoimaisuutta tai viihtyisyyttä
 2. Hankkeella on laaja hyödynsaajajoukko
 3. Hankkeessa ei tehdä päällekkäistä toimintaa muiden hankkeiden / toimijoiden kanssa

Kaikkien peruskriteerien on täytyttävä, jotta hanke voidaan rahoittaa

Hanketukien lisäkriteerit

 1. Hanke lisää yhteisöllisyyttä
 2. Hanke ehkäisee syrjäytymistä
 3. Hanke parantaa maaseudun asukkaiden osaamista
 4. Hanke kehittää yhden tai useamman maaseudun yhteisön toimintaa
 5. Hankkeella kehitetään maaseudun palveluja
 6. Hankkeessa kokeillaan uusia palvelujen tuottamisen tapoja
 7. Hanke kehittää tietoliikenneyhteyksien hyödyntämistä maaseudulla
 8. Hanke lisää eri väestöryhmien vuorovaikutusta
 9. Hanke lisää nuorten osallisuutta
 10. Hanke vahvistaa paikallista kulttuuria
 11. Hanke kehittää maaseudun yritystoimintaa
 12. Hanke edistää yrittäjyyttä
 13. Hanke parantaa ympäristön tilaa
 14. Hanke parantaa maaseudun infrastruktuuria tai sen hyödyntämistä
 15. Hanke parantaa turvallisuutta

Yhden tai useamman lisäkriteerin täyttyminen on hankkeelle eduksi

 

Alueiden välisten ja kansainvälisten hankkeiden peruskriteerit

 1. Hanke edistää paikallista aktiivisuutta
 2. Hanke hyödyttää kaikkia sen osapuolia
 3. Alueiden välinen/kansainvälinen toiminta tuo hankkeeseen lisäarvoa, jota ei saavutettaisi ilman sitä

Kaikkien peruskriteerien on täytyttävä, jotta hanke voidaan rahoittaa

Alueiden välisten ja kansainvälisten hankkeiden lisäkriteerit

 1. Hanke aktivoi nuoria
 2. Hanke aktivoi uusia toimijoita
 3. Hanke lisää osaamista

Yhden tai useamman lisäkriteerin täyttyminen on hankkeelle eduksi