Yhteisöt

Hanketukea myönnetään yleishyödylliseen kehittämiseen ja investointeihin. Tuella rahoitetaan yleishyödyllisiä hankkeita, jotka hyödyttävät mahdollisimman monia alueen asukkaita ja toimijoita. Hankkeen taustalla on yhteinen tarve ja tavoite. Hanketoiminnalla tehdään aina jotain uutta tai parannetaan olemassa olevaa. Hankkeiden tulee vastata Koillismaan Leaderin Aidon elämän eväät -strategian tavoitteita.

 

 

Mihin hanketukea voi saada?

Investoinnit

Koneet, laitteet ja kalusto

Rakentaminen

Kehittäminen

Uudenlaiset palvelut

Viihtyvyyden ja hyvinvoinnin parantaminen

Maaseudun vetovoimaisuuden edistäminen

Palvelutuotannon uusien muotojen kehittäminen ja kokeilu

Koulutus ja tiedonvälitys

Yrittäjien tai kylien kehittäjien osaaminen

Tietotekniikan hyödyntäminen

Tiedotuskampanjat, uudet innovaatiot ja menetelmät

Kuka voi saada hanketukea?

 • Kuusamon, Taivalkosken tai Posion alueella toimiva julkis- tai yksityisoikeudellinen yhteisö tai säätiö
 • julkisoikeudellisia yhteisöjä ovat mm. kunta, kuntayhtymä tai niiden laitos, seurakunta tai muu uskonnollinen yhdyskunta
 • yksitysoikeudellisia yhteisöjä ovat mm. rekisteröidyt yhdistykset
 • hankkeelle on nimettävä yhdyshenkilö, joka mm. huolehtii tiedonkulusta yhteisön ja rahoittajan välillä

Hanketukimuodot ja tuen määrä

 • Kehittämistuki

  Kehittäminen voi olla esim.

  • kyläsuunnitelman laatimista ja suunnitelman mukaisten toimien toteuttamista
  • rakennetun ympäristön ja maisemanhoidon suunnitelmien laatimista sekä niiden toteuttamista
  • maaseudun vetovoimaisuuden edistämistä
  • viihtyvyyden ja hyvinvoinnin parantamista
  • uuden toiminnan luomista
  • palvelutuotannon uusien muotojen kehittämistä ja kokeilua
  • kulttuuriperinnön säilyttämiseen, kehittämiseen ja hyödyntämiseen tähtääviä toimia
  • uudenlaisten palveluiden ja niiden tuottamisen tapojen suunnittelua ja kehittämistä
  • kansainvälistymisen edistämistä
  • yleishyödyllinen kehittäminen,  max. 80-100 %

  Hyväksyttävät kustannukset

  • palkat
  • palkkiot
  • ostopalvelut
  • vuokrat
  • muut toimistokulut
  • kokouspalkkiot
  • matkakustannukset (koti- sekä ulkomaanmatkat)
  • materiaalit ja muut hankkeen toteuttamiseen liittyvät kustannukset
  • lähtökohtana on, että kustannusten tulee olla kohtuullisia
  • kustannuksina voidaan hyväksyä myös talkootöitä, enintään 100 % omarahoitusosuudesta
  • talkootyön hinta on 20 €/ tunti ja konetyön hinta 40 €/ tunti
  • kustannusten tulee syntyä hankkeen aikana, ja ne tulee olla mainittu ja myös hyväksytty hankesuunnitelmassa

  Mitä ei tueta:

  Kehittämishankkeiden kustannuksiin ei saa sisältyä alkoholia, lahjoja, palkintoja, sakkoja, leasingrahoituskustannuksia tai ruokailukustannuksia.

 • Elinkeinojen kehittäminen eli yhteistyö-toimenpiteet

  • monipuolistetaan maaseudun elinkeinotoimintaa
  • edistetään maaseudun mikroyritysten toimintaympäristöä tai yritysten yhteistoimintaa
  • maaseutumatkailun edistämiseksi voidaan kehittää yhteisiä tuotteita tai markkinoida aluetta yhteisesti kansainvälisille markkinoille ja edistää samalla koko alueen yrittäjien liiketoimintaa
  • hankkeen tarkoituksena ei ole hyödyttää yksittäistä yrittäjää vaan toimialaa

  Tukitaso maksimissaan:

  • 90 %
  • 100 % : laajat alueiden väliset, toimintaryhmien väliset ja kansainväliset hankkeet sekä toteuttavuusselvitykset, joiden tarkoituksena on selvittää ja sovittaa yhteen yritystoiminnan yleisiä toimiala- ja tuotantosuuntakohtaisia toimintaedellytyksiä

  Tukea voi saada esim.

  • työntekijöiden palkkauskuluihin
  • asiantuntijoiden palkkioihin
  • ostopalveluihin
  • matkakustannuksiin
  • vuokriin
  • toimistokuluihin
 • Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet

  Koulutushankkeessa

  Lisätään esimerkiksi viljelijöiden, maaseudun yrittäjien tai kylien kehittäjien osaamista. Koulutus voi liittyä mm. yrittäjyyteen, tietotekniikan hyödyntämiseen tai kansainväliseen toimintaan. Koulutushankkeessa tuetaan ammattimaista koulutusta, joka kestää vähintään 20 oppituntia (á 45 min) ja vastaa opintomäärältään 45 opintopistettä. Pienemmissä määrin koulutusta voidaan sisällyttää yleishyödylliseen tai elinkeinojen kehittämishankkeeseen. Tukitaso maksimissaan 90 %

  Tiedonvälityshankkeessa

  Voidaan järjestää mm. yleisiä tiedotuskampanjoita, jotka lisäävät ympäristö- ja maaseututietoisuutta tai levittää tietoa uusista menetelmistä ja innovaatioista maaseudun toimijoille. Tiedonvälityshankkeella ei ole koulutushankkeisiin liittyviä opintosuoritusvaatimuksia. Tuki 100 %

  Tukea voi saada esim.:

  • työntekijöiden palkkauskuluihin
  • asiantuntijoiden palkkioihin
  • ostopalveluihinmatkakustannuksiin
  • vuokriin
  • toimistokuluihin
 • Investointituki

  Yleishyödyllinen investointihanke parantaa alueen asukkaiden hyvinvointia, viihtyvyyttä ja palveluita.

  Ympäristöinvestointeja ovat muun muassa ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen, luonnonvarojen kestävään hoitoon sekä luonnon monimuotoisuuden edistämiseen liittyvät investoinnit.

  Yleishyödylliset investoinnit maaseudun toimintaympäristön kehittämiseen parantavat alueen palveluja, turvallisuutta tai virkistysmahdollisuuksia.

  Tuki 60 %

  Yhteisön yhteisessä käytössä olevan rakennuksen ja rakenteiden:

  • rakentaminen, korjaaminen ja laajentaminen
  • koneiden ja laitteiden hankkiminen
  • yhteisten tilojen tai alueiden kunnossapito
  • vähäiset tie- ja vesihuoltohankkeet

  Yhteiset alueet

  • maisemanhoitotoimenpiteet
  • maaseudun reitistöjen perustaminen ja kehittäminen
  • ympäristö- ja kulttuurikohteiden parantaminen

  Hyväksyttävät kustannukset:

   

  Yleishyödyllisen investointihankkeen hyväksyttäviä kustannuksia:

  • rakennuksen tai rakenteen rakentamis-, laajentamis-, hankkimiskustannukset ja suunnittelukustannukset
  • koneet ja laitteet
  • palkat ja urakkakustannukset
  • aineettomat oikeudet
  • maapohjan hankinta rakennuksen hankinnan yhteydessä (enintään 10 % rakennuksen ostohinnasta)
 • Älykäs kylä -yhteistyöhanke

  Hankkeessa vähintään kaksi toimijaa muodostaa maaseudun yhteisöjen yhteistyöryhmän ja etsii yhdessä ratkaisua tunnistettuun haasteeseen. Toimijat voivat olla esimerkiksi kyliä tai vaikkapa kylä ja kehittäjäorganisaatio yhdessä.  Älykkäät kylät -hankkeet edistävät taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöön liittyviä innovaatioita, uudistumista, uusia ratkaisuja, rohkeita kokeiluja, uusia kumppanuuksia ja verkostoitumista yhteistyön kautta.

  Tuki hyväksyttävistä kustannuksista 80 %

  Älykkäät kylät -yhteistyöhankkeelle voi hakea myös valmistelurahaa.

  • yhteistyökumppaneiden etsimiseen ja hankkeen valmisteluun (esim. hankkeen ”markkinakartoitus”, toteutusedellytysten selvittely)
  • edellytyksenä suunnitelma, jolla tarkoituksena hakea tukea varsinaiseen hankkeeseen

  Älykäs kylä –hanke voi liittyä esimerkiksi

  • kyläpalveluiden kehittämiseen (monipalvelukeskus)
  • kylämatkailun kehittämiseen
  • arjen turvallisuuden tai varautumisen parantamiseen
  • ympäristö- ja maisema-asioiden paikalliseen ratkaisemiseen
  • kulttuuriperinnön näkyväksi tekemiseen
  • kylätalon energiaratkaisujen kehittämiseen ja kiertotalouteen
  • eri ikäryhmien (nuoret, seniorit) osallistamiseen
  • uusien vaikuttamiskanavien kehittämiseen
  • uuden yhteistyömallin rakentamiseen eri toimijoiden välille tai yhdistystoiminnan ”modernisointiin”
  • kylän elinvoiman parantamiseen
  • teema on vapaa
 • Pienhanke

  Pienhankkeen voi hakea yleishyödylliseen kehittämiseen tai investointiin. Pienhankkeen kustannusarvio voi olla investoinnissa 1 700-8 000 € ja kehittämisessä 1 250-8 000 €.  Tukiprosentti määräytyy hanketyypin mukaan, investointi 60 % ja kehittäminen 80 %.

  Investointiin tarkoitetulla pienhankkeella voi toteuttaa pieniä hankintoja, muita investointeja tai remontteja. Kehittämiseen tarkoitetulla pienhankkeella voidaan esimerkiksi työllistää nuoria kesätöihin tai järjestää tapahtuma. Lisäksi tukea voi käyttää erilaisten selvitysten tai kehittämissuunnitelmien laatimiseen.

  Pienhankkeita voivat hakea julkis- tai yksityisoikeudelliset yhteisöt. Tukea ei ole suunnattu kunnille.

  Pienhankkeiden tuki maksetaan tuotosperustaisesti kertakorvauksena eli tositteita ei tarvitse maksatuksessa esittää.

  Pienhankkeiden hakumenettely tulee olemaan kevennetty. Haku tapahtuu muiden hankkeiden tavoin Hyrrä-asiointijärjestelmässä. Vain sähköinen haku on mahdollinen.

  Pienhankkeen kustannusarvion tulee kuitenkin olla huolellisesti laadittu ja työpaketteihin jaoteltu, jotta niiden toteuttaminen on kaikista jouhevinta. Kertakorvaushankkeisiin, jollainen pienhankekin on, ei voi tulla hankkeen toteutuksen aikana muutoksia muuten kuin aikataulun osalta.

  Kuten muissakin Leader-hankkeissa myös pienhankkeiden toimien on oltava yleishyödyllisiä ja hankkeen synnytettävä jotain uutta. Tukea ei myönnetä hakijan tavanomaisen toiminnan kustannuksiin.

   

  Tukea voi käyttää muun muassa:

  • asiantuntijoiden palkkioihin
  • palkkakustannuksiin
  • ostopalveluihin
  • tilavuokriin
  • investointeihin, kuten koneiden, laitteiden ja välineiden hankkimiseen
  • rakennus- ja kunnostuskustannuksiin

 

   Tartu tuumasta toimeen ja ota yhteyttä!  Löydät meidät täältä